بتخانه نشین هستم
از احمد ولی


Botkhana Neshin Hastam
by Ahmad Wali


Back To Lyric