این شیشهً دل مشکن
از احمد ولی


Ein Shishaye Dil Mashkan
by Ahmad Wali


Back To Lyric