ای ماه من که پردهً
از احمد ولی


Ay Mahe Man Ke Pardaye
by Ahmad Wali


Back To Lyric