امروز نو بهار است
از احمد ولی


Imroz Naw Bahar Ast
by Ahmad Wali


Back To Lyric