تو برایم مقدسی
از آریانا سعید


Tu Barayem Moqadasi
by Aryana Sayeed


Back To Lyric