ششته باشم که درایی
از فرهاد دریا


Sheeshta Bashom Ke Dar Ayee
by Farhad Darya


Back To Lyric