من در اين ويرانه
از احمد ظاهر


Man Dar Ein Wayrana
by Ahmad Zahir


Back To Lyric