عجب صبری خدا دارد
از احمد ظاهر


Ajab Sabre Khuda Darad
by Ahmad Zahir


Back To Lyric