روشنی چشمم
از احمد ظاهر


Roshani Chashmam
by Ahmad Zahir


Back To Lyric