اگر می خواره و مستم
از احمد ظاهر


Agar Maikhara Wa Mastam
by Ahmad Zahir


Back To Lyric