امشب شده ام مست
از احمد ظاهر


Imshab Shoda Am Mast
by Ahmad Zahir


Back To Lyric