در شب هجر تو شرمنده
از احمد ولی


Dar Shabe Hijre Tu Sharmenda
by Ahmad Wali


Back To Lyric