در خرابات آمدم تا ترک
از ۴ بیتی (جهار بیتی)


Dar Kharabat Amadam Ta Tark
by 4 Baiti (Char Baiti)


Back To Lyric