آبه ندیده موزه کشدیم
از بکتاش جویا


Aaba Nadida Moza Kashidom
by Baktash Joya


Back To Lyric