شمع یک طرف
از استاد سرآهنگ


Shama Yak Taraf
by Ustad Sarahang


Back To Lyric