حسنت رباید آب و تاب
از احمد ظاهر


Hosnat Robayad Aab o taTaab
by Ahmad Zahir


Back To Lyric