ای قوم بحج رفته
از احمد ظاهر


Ay Qawme Ba Haj Rafta
by Ahmad Zahir


Back To Lyric