اولين عشقم تو بودی
از احمد ظاهر


Awaleen Ishqam To Bodi
by Ahmad Zahir


Back To Lyric