کیست در شهر که
از احمد ظاهر


Kist Dar Shahro Ke
by Ahmad Zahir


Back To Lyric