تو دانی تو زچه جوهر
از احمد ظاهر


Tu Dani Tu Ze Chi Jawhar
by Ahmad Zahir


Back To Lyric