دل ما هر چه ريش
از احمد ظاهر


Dele Ma Har Chee Risho
by Ahmad Zahir


Back To Lyric