ای به ديده ام تاريک
از احمد ظاهر


Ay Badida am Tarik
by Ahmad Zahir


Back To Lyric