گفتی که می بوسم ترا
از احمد ظاهر


Gofti Ke Mibosam Tora
by Ahmad Zahir


Back To Lyric