آه چه خوش آمدی
از احمد ظاهر


Ah Chee Khosh Amadi
by Ahmad Zahir


Back To Lyric