با خیالت دلم آفتابی شده
از نعمت بهیار


Back To Lyric