عاشقی سخت است خدا
از ستاره هاشمی


Ashiqi Sakht Ast Khuda
by Setara Hashimi


Back To Lyric