زړګيه ای زړګيه
از عبیدالله کندهاری


Back To Lyric