پریشانم
از احمد ولی


Pereshanam
by Ahmad Wali


Back To Lyric