آسمان
از درویش


Asuman
by Darwish


Back To Lyric