دلبرکم بیا به کابل بریم
از استاد جلیل ځلاند


Delbarakam Biya Ba Kabul Berem
by Ustad Jalil Zaland


Back To Lyric