چرا کس منکر بی طاقتی
از احمد ولی


Chura Kas Monkere Betaqati
by Ahmad Wali


Back To Lyric