به دور سرت میگردم
از احمد ولی


Ba Dawr Sarat Migardam
by Ahmad Wali


Back To Lyric