قد خوش نما داری
از شرافت پروانی


Qad Khosh Nama
by Sharafat Parwani


Back To Lyric