صد برگ سفید
از شرافت پروانی


Sad Barg Safid
by Sharafat Parwani


Back To Lyric