به دور سرت
از احمد ولی


Ba Dowre Saret
by Ahmad Wali


Back To Lyric