گریه مـیکنم
از احمد ولی


Gerya Mekonam
by Ahmad Wali


Back To Lyric