مدتی شد که ترا
از سید عمر


Modate Shod Ke Tura
by Said Omar


Back To Lyric