خواهم چو راز پنهان
از احمد ظاهر


Khaham Cho Raze Penhan
by Ahmad Zahir


Back To Lyric