گفتم که نرو
از احمد ظاهر


Goftom Ke Naro
by Ahmad Zahir


Back To Lyric