ميروی از من و لبريز فغانم
از احمد ظاهر


Merawi az Man o Labreze
by Ahmad Zahir


Back To Lyric