بیا دلبرم (چهار بیتی)
از رستم پنچشیری


Biya dilbaram (Char Baidi)
by Rustam Panjsheri


Back To Lyric